Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN DE TRAINACADEMIE VOF

Artikel 1          Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De TrainAcademie en opdrachtgevers betreffende de opdracht tot het houden van of uitvoeren van cursussen, trainingen, workshops en andere vormen van opleiding, dan wel coaching, dan advisering in de ruimste zins des woords, hierna te noemen ‘diensten’.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door De TrainAcademie vof
 3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door De TrainAcademie schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De overeenkomst tussen De TrainAcademie en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de schriftelijke bevestiging door De TrainAcademie aan de opdrachtgever.
 5. Alle medewerkers van De TrainAcademie en/of door De TrainAcademie ingehuurde medewerkers achten zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zowel door ons, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis kom.

Artikel 2         Betaling en in gebreke bij betaling

 1. De TrainAcademie brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen voor de geleverde diensten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag te voldoen en wel binnen 14 dagen na factuurdatum op de door De TrainAcademie aangegeven wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij alle diensten wordt BTW berekend en wordt op de factuur aangegeven tenzij vooraf anders is overeengekomen (CRKBO-regeling
 3. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het De TrainAcademie vof vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 3         Annulering of opschorting door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor diensten heeft het recht te annuleren per aangetekend verzonden brief. Ook heeft de opdrachtgever het recht de diensten op een andere datum of plaats te laten uitvoeren dan oorspronkelijk was overeengekomen
 2. Annulering of verplaatsen kan door de opdrachtgever tot 20 werkdagen voor aanvang van diensten kosteloos geschieden.
 3. Bij annulering korter dan 20 werkdagen tot maximaal 10 werkdagen voor aanvang van de diensten, is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag van de geannuleerde diensten te vergoeden tenzij er een nieuwe datum wordt afgesproken.
 4. Bij annulering korter dan 10 werkdagen voor aanvang met de voorbereidende werkzaamheden is de opdrachtgever verplicht 100% van het offertebedrag van de geannuleerde dienst(en) te vergoeden tenzij er een nieuwe datum wordt afgesproken.

Artikel 4         Annulering of opschorting door De TrainAcademie vof

 1. De TrainAcademie vof heeft het recht om de diensten op te schorten of te annuleren als er sprake is van overmacht. Daaronder verstaan wij onverwachte verkeersstremmingen, bedrijfsverstoringen bij de opdrachtgever, ziekte van de trainer/consultant/acteur, defecte vervoersmiddelen van de trainer/consultant of acteur ontstaan tijdens de reis naar de uitvoeringslocatie. In deze gevallen zullen wij met de opdrachtgever overleggen welke mogelijkheden er zijn om de dienst(en) op een andere datum te plannen.
 2. De TrainAcademie vof is, ongeacht de oorzaak, niet aansprakelijk voor gemaakte kosten door de opdrachtgever zoals de kosten van de huur van de locatie en reis- en salariskosten van deelnemers en eventuele andere derving
 3. De TrainAcademie heeft het recht de diensten onmiddellijk, tijdelijk, en/of definitief te staken wanneer de opdrachtgever in surseance van betaling of faillissement verkeert. Deze gevallen ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen som voor de diensten.

 Artikel 5         Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Ter Sprake uitgegeven brochure, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij De TrainAcademie, tenzij een andere auteursrecht hebben op het werk zelf is aangegeven.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, hand-outs, PowerPoint presentaties en andere bescheiden voortkomen uit de werkzaamheden van De TrainAcademie, berust uitsluitend bij De TrainAcademie. Tenzij vooraf anders is afgesproken met de opdrachtgever.

Artikel 6         Aansprakelijkheid

 1. De TrainAcademie spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de leveringsvoorwaarden uit te voeren.
 2. De TrainAcademie vof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade anders dan in het geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. De TrainAcademie vof is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De TrainAcademie vof zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij of die van derden aan te spreken.

Artikel 7         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Groningen.